Mijnheerkensweg 22, 6041 TA Roermond 0475-317304 info@dutchsunergy.nl

Privacy Policy

Privacyverklaring
Welkom op de website van Dutchsunergy. Dutchsunergy is een onafhankelijke adviseur voor uw zonnepanelen installatie. Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen op de website een aanvraag indienen voor een vrijblijvend gesprek. Om goed voorbereidt te zijn, dienen wij de naam en adres gegevens te krijgen. Daarnaast hebben wij ook inzicht in uw jaarverbuik/ energie nota nodig.

Deze verklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die Dutchsunergy verwerkt ten behoeve van het gebruik van haar diensten. Tevens wordt uitgelegd waarvoor dit nodig is, hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer deze aan anderen kunnen worden verstrekt. In deze verklaring wordt verder uitgelegd hoe lang de gegevens worden bewaard en welke maatregelen Dutchsunergy neemt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook wordt ingegaan op uw privacyrechten.

1. Algemeen
Dutchsunergy, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hecht er grote waarde aan dat deze verwerking plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via onze website www.dutchsunergy.nl en door actief gebruik te maken van deze website en het contactformulier geeft u Dutchsunergy uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming om deze gegevens te verwerken.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Dutchsunergy verwerkt en bewaart de volgende gegevens met betrekking tot haar acitiveiten:

 1. van alle bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Dutchsunergy standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar de Dutchsunergy website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Dutchsunergy informatie via “cookies” die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Dutchsunergy;
 2. van de Investeerders/crowdfunders zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden die zich registreren via de Dutchsunergy website, verzamelt Dutchsunergy in ieder geval de volgende gegevens:

  A, de naam;
  B, het woonadres;
  C, het e-mailadres;
  D, het telefoonnummer;
  E, geschat jaarlijks stroomverbruik thuis.

 3. van Ondernemers worden de volgende gegevens verzamelt:
 • F) indien de Ondernemer een rechtspersoon, personenvennootschap of een eenmanszaak is:

A, de statutaire- of handelsnaam;
B, de [statutaire] vestigingsplaats;
C, het Kamer van Koophandel-nummer;
D, het e-mailadres;

 • G) indien de Ondernemer een natuurlijk persoon is die de onderneming drijft:

A, de naam van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft;
B, het woonadres van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft;

3. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Dutchsunergy uw gegevens?
Dutchsunergy verwerkt de persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw (aan) vraag of eventueel vervolg documentatie toe te sturen / te beantwoorden;
 2. Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden;
 3. Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten op de hoogte houden van activiteiten, producten en diensten van Dutchsunergy;
 4. Technisch beheer van de Dutchsunergy website;
 5. Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) indien Dutchsunergy daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring;
 6. Voor interne zakelijke doeleinden. Deze doeleinden zijn onder meer de administratie, evaluatie en verbetering van de website van Dutchsunergy  en de naleving van wettelijke verplichtingen en interne regels en procedures.

4. Verstrekken van uw gegevens aan derden
Behoudens het bovengenoemde, worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij u ons specifiek toestemming hebt gegeven om dit te doen, of indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de diensten die u wenst te gebruiken, of indien dit wettelijk verplicht is.

5. Uw rechten
U heeft het recht om aan Dutchsunergy te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Als u van mening bent dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn of dat Dutchsunergy uw gegevens niet mag verwerken, dan kunt u Dutchsunergy  verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen, af te schermen of zich te verzetten tegen de verwerking hiervan indien deze gegevens.

6. Beveiliging
Wij nemen alle redelijke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet geautoriseerde toegang, publicatie, wijziging of vernietiging. Opgemerkt zij dat geen enkele verzending van persoonsgegevens via een internetverbinding 100% veilig of foutloos is. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw internetverbinding. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Daarbij maakt Dutchsunergy een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

De Dutchsunergy website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u notificeert, telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Indien u het gebruik van cookies weigert, dan kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Dutchsunergy bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

8. Links naar andere websites
De Dutchsunergy website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Dutchsunergy heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van deze websites. Deze Privacyverklaring is hoe dan ook niet van toepassing op deze websites.

9. Wijzigingen Privacyverklaring
Dutchsunergy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst uit te breiden of te wijzigen. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

10. Contact
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dutchsunergy, neem dan contact op met:

Dutchsunergy B.V.
Mijnheerkensweg 22
6041 TA Roermond

www.dutchsunergy.nl
info@zonnepanelendelen.nl
https://www.zonnepanelendelen.nl

Who we are

Our website address is: http://dutchsunergy.nl.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements